Prehľad kurzov pre rok 2020

Vzdelávanie pre získanie certifikátu ECDL
·         Trvanie kurzu: 120 hodín
·         Počet účastníkov: 3 skupiny *8 - 10 účastníkov
·         Kurz pripraví účastníkov pre získanie certifikátu ECDL
·         Úvodné vstupné zisťovanie úrovne vedomosti účastníkov umožní individuálny prístup lektora a prispôsobenie sa dynamike v skupine.
Účastníci kurzu získajú tieto zručnosti: 
Základy práce s počítačom - Tento modul vymedzuje základné pojmy a zručnosti z oblasti  IKT, zamerané na používanie príslušných zariadení, na vytváranie a správu súborov, na problematiku sietí a na dátovú bezpečnosť.
Spracovanie textu - Spracovanie textu, vyžaduje, aby účastník preukázal schopnosť používať aplikáciu na spracovanie textu na vytváranie bežných listov a dokumentov.
Tabuľkový kalkulátor - Tabuľkový kalkulátor, vyžaduje, aby účastník chápal princípy práce s pracovnými hárkami a preukázal schopnosť rutinne pracovať s tabuľkovým kalkulátorom.
Základy práce online  - Modul menuje podstatné pojmy a zručnosti, ktoré sa týkajú prezerania webových stránok, efektívneho vyhľadávania informácií, komunikácie online a elektronickej pošty (e-mailu).
 
 
Vzdelávanie v oblasti e-Governmentu
·         Trvanie kurzu: 30 hodín
·         Počet účastníkov: 2 skupiny * 8 účastníkov
Zameranie kurzu: : 
Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok                                            
Vymedzenie základných pojmov   
Zriadenie elektronickej schránky
Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
Zrušenie elektronickej schránky
Kvalifikovaný elektronický podpis
Samotný výkon verejnej moci elektronicky vrátane praktickej ukážky jednotlivých funkcií  elektronickej schránky a kvalifikovaného elektronického podpisu
Inštalácia softvéru a nastavenie technického vybavenia
 
 
Vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností
·         Trvanie kurzu: 40 hodín
·         Počet účastníkov: 2 skupiny * 8 účastníkov
Zameranie kurzu:
Self marketing: posilnenie kompetencií v oblasti self-managementu a self-marketingu. Zameranie sa na pracovné a životné projekty, ktoré pre účastníkov predstavujú výzvu.          
Efektívna komunikácia: komunikačné zručnosti ako základný predpoklad úspechov nielen v zamestnaní, dobrých vzťahov na pracovisku, ale aj v súkromnom živote. Prostredníctvom úspešnej komunikácie je možné zlepšiť nielen pracovné výsledky, ale aj kvalitu osobného života. Osvojenie si asertívneho správania, asertívnych  práv, zásad a techník ako predpokladu efektívnej komunikácie. Získanie kompetencie odhaliť manipulačné techniky v komunikácii.
Manažment konfliktov: prehľad o možných spôsoboch riešenia konfliktov a najčastejších chybách, ktoré vedú k prehĺbeniu konfliktov. Osvojenie si techník efektívneho riešenia konfliktov na pracovisku aj v osobnom živote.
Tímová práca: prehľad ako dosiahnuť efektívnejšiu tímovú prácu, ako nastaviť osobné a tímové ciele, ako podporovať tímovú prácu, ako riešiť konfliktné situácie v tíme.
 
 
Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti
·         Trvanie kurzu: 30 hodín
·         Počet účastníkov: 4 skupiny * 8 účastníkov
Zameranie kurzu:
Poskytnutie základných informácií o finančnej terminológii a finančných produktoch (termínovaný vklad, kreditná karta, hypotéka, životná a neživotná poistka, podielové fondy, leasing, úrok, istina, akcia, dividenda, inflácia, výnos, atď.)   
 
Sprostredkovanie praktických skúsenosti s dlhodobým fungovaním finančných produktov
Sporenie, investovanie a tvorba pasívneho príjmu – alternatíva voči konzumnému životu a zadlžovaniu sa.
 
 


návrat


 | Archív