Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Podopatrenie 4.1

Aktualizácia č. 2 výzvy MAS_097/4.1/1

 Pridané: 11.09.2020

MAS Horný Liptov oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 2 Výzvy č. MAS_097/4.1/1

Dôvodom pre Aktualizáciu č. 2 je aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.3, účinná od 11. 9. 2020.

Aktualizované prílohy na stiahnutie nájdete tu: 

Prílohy
Usmernenie PPA - COVID -19

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_097/4.1/1

 Pridané: 07.09.2020

MAS Horný Liptov oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_097/4.1/1

Aktualizáciou č. 1 nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 16. 10. 2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  

 
 

Výzva MAS_097/4.1/1

 Pridané: 28.05.2020

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/4.1/1 pre opatrenie 4, podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. mája 2020
Dátum uzatvorenia: 30. septembra 2020
Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
Informácie ku výzve Vám poskytneme osobne, telefonicky alebo emailom.
 
Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:

Výzva MAS
Prílohy k výzve



 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.