Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Podopatrenie 7.4

Výzva MAS_097/7.4/4

 Pridané: 30.11.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/7.4/4
podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).


Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 11. 2023
Dátum uzatvorenia výzvy: 29. 01. 2024

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohy ku výzve

Výzva MAS_097/7.4/3

 Pridané: 26.08.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/7.4/3 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).


Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 8. 2021
Dátum uzatvorenia výzvy: 21. 10. 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohu ku výzve
Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu

Aktualizácia č. 2 výzvy MAS_097/7.4/2

 Pridané: 12.12.2019

MAS Horný Liptov oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k aktualizácii č. 2 Výzvy č. MAS_097/7.4/2

Touto aktualizáciou č. 2 MAS Horný Liptov v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom aktualizácie sú zmeny súvisiaciace s vydaním novej Príručky pre prijímateľa LEADER. Súčasne sa mení termín uzatvorenia výzvy, tj. predloženia žiadosti do 27. 1. 2020  
 
Výzva č. MAS_097/7.4/2 - aktualizácia číslo 2.
Prílohy k výzve 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.