Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Špecifický cieľ 5.1.1

Výzva pre aktivitu A1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-511-001

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-511-001, na hlavnú aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií.   
 
Dátum vyhlásenia: 24. 5. 2021
 
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 20. 8. 2021 

Ďalšie dátumy uzavretia hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 20. 10. 2021
3. kolo: 20. 12. 2021
4. kolo: 20. 02. 2022
5. kolo: 20. 04. 2022
6. kolo: 20. 05. 2022 (v zmysle Aktualizácie č. 1 zo dňa 8. 4. 2022)


Zoznam aktualizácií výzvy: 
03. 08. 2021 - Formálna úprava príloh č. 06 a 07 k ŽoPr.
08. 04. 2022 - Aktualizácia č. 1, zmena termínu ukončenia hodnotiacich kôl 

 Pridané: 24.05.2021

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.