Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Špecifický cieľ 5.1.1

Informácia o predčasnom ukončení výzvy IROP-CLLD-511-001 (Aktivita A1)

 Pridané: 22.12.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 22. 12. 2023 bola uzatvorená výzva IROP-CLLD-511-001 pre Aktivitu A1 Podpora inovácií a podnikania z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

Informácia o plánovanom predčasnom ukončení výzvy IROP-CLLD-511-001 (Aktivita A1)

 Pridané: 01.12.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 22. 12. 2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-511-001 pre Aktivitu A1 Podpora inovácií a podnikania z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.
 

Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-AKT7-511-001 (Aktivita A1)

 Pridané: 17.02.2023

Informácia pre úžívateľov: 
Dňa 17. 02. 2023 bola štatutárnym orgánom MAS Horný Liptov schválená aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-AKT7-511-001 pre aktivitu A1 v zmysle Inštrukcie pre MAS k aktualizácii výziev podľa vzoru 2.0.

Výzva v zmysle aktualizácie č. 3 nadobúda účinnosť po ukončenom 15. hodnotiacom kole, tj. od 21. 02. 2023 vrátane. 

Úplné znenie výzvy a jej aktualizácií (archív)  

Aktualizácia č. 3 Výzvy s prílohami 
Informácia o Aktualizácii výzvy č. 3 

Zoznam príloh k Žiadosti o platbu a Monitorovacej správe pre IROP

V priloženom .pdf súbore nájdete zoznam všetkých príloh, ktoré je potrebné predložiť so žiadosťou o platbu alebo s monitorovacou správou pre prijímateľov v rámci IROP. 

Návrh plagátu pre povinnú publicitu - Aktuálny
Zoznam príloh k Žiadosti o platbu a Monitorovacej správe
 

 

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-AKT7-511-001 (Aktivita A1)

 Pridané: 05.10.2022

Informácia pre úžívateľov: 
Dňa 4. 10. 2022 bola riadiacim orgánom pre IROP schválená aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-AKT7-511-001 pre aktivitu A1.

Výzva v zmysle aktualizácie č. 2 nadobúda účinnosť po ukončenom 11. hodnotiacom kole, tj. od 21. 10. 2022 vrátane. 

Úplné znenie výzvy a jej aktualizácií (archív)  

Aktualizácia č. 2 Výzvy s prílohami 
Informácia o Aktualizácii výzvy č. 2

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-511-001 (Aktivita A1)

 Pridané: 07.07.2022

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-511-001

Upozornenie pre žiadateľov:

  • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 258 223,65  €
  • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 310 535,45  €
  • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 27 360,17  €
  • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 24 951,61 €

Výzva pre aktivitu A1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-511-001

 Pridané: 24.05.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-511-001, na hlavnú aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií.   
 
Dátum vyhlásenia: 24. 5. 2021
 
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 20. 8. 2021 

Ďalšie dátumy uzavretia hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 20. 10. 2021
3. kolo: 20. 12. 2021
4. kolo: 21. 02. 2022
5. kolo: 20. 04. 2022
6. kolo: 20. 05. 2022 (v zmysle Aktualizácie č. 1 zo dňa 8. 4. 2022)

7. kolo: 20. 06. 2022
8. kolo: 20. 07. 2022
9. kolo: 22. 08. 2022
10. kolo: 20. 09. 2022
11. kolo: 20. 10. 2022
12. kolo: 21. 11. 2022 (v zmysle Aktualizácie č. 2)
13. kolo: 20. 12. 2022 
14. kolo: 20. 01. 2023
15. kolo: 20. 02. 2023
16. kolo: 20. 03. 2023 (v zmysle Aktualizácie č. 3)

Zoznam aktualizácií výzvy: 
03. 08. 2021 - Formálna úprava príloh č. 06 a 07 k ŽoPr.
08. 04. 2022 - Aktualizácia č. 1, zmena termínu ukončenia hodnotiacich kôl 
05. 10. 2022 - Aktualizácia č. 2, zmeny v zmysle Aktualizácie IM, verzia 1.9 zo dňa 04. 08. 2022
17. 02. 2023 - Aktualizácia č. 3, zmeny v zmysle Inštrukcie RO pre MAS k aktualizácii výziev podľa vzoru 2.0. 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.