Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Špecifický cieľ 5.1.1

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-511-001 (Aktivita A1)

 Pridané: 07.07.2022

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-511-001

Upozornenie pre žiadateľov:

  • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 258 223,65  €
  • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 310 535,45  €
  • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 27 360,17  €
  • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 24 951,61 €

Výzva pre aktivitu A1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-511-001

 Pridané: 24.05.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-511-001, na hlavnú aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií.   
 
Dátum vyhlásenia: 24. 5. 2021
 
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 20. 8. 2021 

Ďalšie dátumy uzavretia hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 20. 10. 2021
3. kolo: 20. 12. 2021
4. kolo: 20. 02. 2022
5. kolo: 20. 04. 2022
6. kolo: 20. 05. 2022 (v zmysle Aktualizácie č. 1 zo dňa 8. 4. 2022)

7. kolo: 20. 06. 2022
8. kolo: 20. 07. 2022

Zoznam aktualizácií výzvy: 
03. 08. 2021 - Formálna úprava príloh č. 06 a 07 k ŽoPr.
08. 04. 2022 - Aktualizácia č. 1, zmena termínu ukončenia hodnotiacich kôl  

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.