Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Stratégia 2014 - 2020

Stratégia rozvoja horného Liptova do roku 2020 (stratégia CLLD) aktualizácia č. 3
aktuálna verzia dokumentu schválená Uznesením Členskej schôdze č. 2/2022, 22. 09. 2022, úpné znenie

Stratégia rozvoja horného Liptova do roku 2020 (stratégia CLLD)
aktuálna verzia dokumentu schválená Uznesením Členskej schôdze č. 3/2018, 12. 12. 2018, úpné znenie

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.