Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Projekty MAS

MAS Horný Liptov realizuje projekt v rámci INTERREG V-A SK-CZ "Sieť inteligentných samospráv prihraničia"

Miestna akčná skupina Horný Liptov je partnerom projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (NFP304030C555), spolufinancovaného z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20, prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív, špecifický cieľ Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov, ktorého realizácia začala 01. 02. 2018

Finančná podpora na prevádzkové náklady MAS Horný Liptov II.

 Pridané: 28.08.2020
 Autor: MAS Horný Liptov

MAS Horný Liptov získala finančnú podporu na prevádzkové náklady náklady, čim bol zabezpečený efektívny chod kancelárie MAS Horný Liptov a naplnili sa podmienky pre implementáciu stratégie CLLD.
Trvanie projektu od roku 2019 do roku 2022. 

MAS Horný Liptov získala podporu na oživnenie stratégie CLLD

Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD - je opatrenie pre podporu MAS v súvislosti s propagovaním a informovaním o území MAS, o výsledkoch stratégie ako aj na podporu aktivít spojených s budovaním zručností a schopností MAS vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD. 
MAS Horný Litpov získala podporu takýchto aktivít vo výške 46.208€.  

Finančná podpora na prevádzkové náklady MAS Horný Liptov I

 Pridané: 21.08.2019
 Autor: MAS Horný Liptov

MAS Horný Liptov získala finančnú podporu na prevádzkové náklady náklady, čim bol zabezpečený efektívny chod kancelárie MAS Horný Liptov a naplnili sa podmienky pre implementáciu stratégie CLLD.
Trvanie projektu:
6/2018 až 10/2019 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.