Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Špecifický cieľ 5.1.2

Informácia o predčasnom ukončení výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-004 (Aktivita B2)

 Pridané: 22.12.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 22. 12. 2023 bola uzatvorená výzva IROP-CLLD-AKT7-512-003, Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení z dôvodu dočerpania alokácie.

Informácia o predčasnom ukončení výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-005 (Aktivita E1)

 Pridané: 22.12.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 22. 12. 2023 bola uzavretá výzva IROP-CLLD-AKT7-512-005, Aktivita: E1 Trhové priestory z dôvodu dočerpania alokácie. 
 

Informácia o predčasnom ukončení výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-003 (Aktivita D2)

 Pridané: 22.12.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 22. 12. 2023 bola uzavretá výzva IROP-CLLD-AKT7-512-003, Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení z dôvodu dočerpania alokácie.

Informácia o plánovanom predčasnom ukončení výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-003 (Aktivita D2)

 Pridané: 01.12.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 22. 12. 2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-AKT7-512-003, Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení z dôvodu dočerpania alokácie.
 
 

Informácia o plánovanom predčasnom ukončení výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-005 (Aktivita E1)

 Pridané: 01.12.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 22. 12. 2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-AKT7-512-005, Aktivita: E1 Trhové priestory z dôvodu dočerpania alokácie. 
 

 
 

Informácia o plánovanom predčasnom ukončení výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-004 (Aktivita B2)

 Pridané: 01.12.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 22. 12. 2023  plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-AKT7-512-004, Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

 

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-003 (Aktivita D2)

 Pridané: 15.06.2023

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-003

Upozornenie pre žiadateľov:

 • Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov na výzve je 2 075,97 €.  
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000,00 €.
 • Výška vyplateného príspevku v schválených ŽoPr: 18 112,23 €
 • Výška schváleného príspevku v predložených ŽoPr: 79 811,80 €.

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-004 (Aktivita B2)

 Pridané: 04.05.2023

 Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-004

Upozornenie pre žiadateľov:

 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 65 005,89 €
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu bola v zmysle aktualizácie č. 3 výzvy zo dňa 23. 03. 2023 navýšená na: 115 005,89 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 0,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 50 000,00 €

Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-004 (Aktivita B2)

 Pridané: 23.03.2023

Informácia pre úžívateľov: 
Na základe schválenej Žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutie nenávratného finančého príspevku zo dňa 07. 03. 2023 a následne uzatvoreného Dodatku č. 2 k zmluve bola dňa 23. 03. 2023 aktualizovaná Výzva č. IROP-CLLD-AKT7-512-004 pre aktivitu B2.
Aktualizácia sa dotýka dokumentu Vyzva na predkladnie žiadosti o poskytnutie príspevku. Ostatné prílohy výzvy ostávajú nemenné.  

Výzva v zmysle Aktualizácie č. 3 nadobúda účinnosť po dni zverejnenia na webovom sídle MAS Horný Liptov, t.j. 24. 03. 2023.   

Informácia o Aktualizácii výzvy č. 3

Aktualizácia č. 3 Výzvy s prílohami - bez sledovania zmien
Aktualizácia č. 3 Výzvy s prílohami - so sledovaním zmien

Úplné znenie výzvy a jej aktualizácií (archív)  

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-003 (Aktivita D2)

 Pridané: 22.03.2023

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-003

Upozornenie pre žiadateľov:

 • Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov na výzve je 0,00 €  
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 100 000,00 €

 

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-004 (Aktivita B2)

 Pridané: 21.03.2023

Informácia pre úžívateľov: 
V zmysle Inštrukcie RO pre MAS k aktualizácii výziev podľa vzoru 2.0 bola dňa 21. 03. 2023 aktualizovaná Výzva č. IROP-CLLD-AKT7-512-004 pre aktivitu B2.

Výzva v zmysle Aktualizácie č. 2 nadobúda účinnosť po dni zverejnenia na webovom sídle MAS Horný Liptov, t.j. 22. 03. 2023.   

Informácia o Aktualizácii výzvy č. 2

Aktualizácia č. 2 Výzvy s prílohami - bez sledovania zmien
Aktualizácia č. 2 Výzvy s prílohami - so sledovaním zmien

Úplné znenie výzvy a jej aktualizácií (archív)  

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-003 (Aktivita D2)

 Pridané: 15.11.2022

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-003

Upozornenie pre žiadateľov:

 • Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov na výzve je 35 825,78 € (Celková alokácia - viazané financie v predložených ŽoPr)
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v procese schvaľovania po ukončenom 14. hodnotiacom kole (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 64 174,22 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 

Zoznam príloh k Žiadosti o platbu a Monitorovacej správe pre IROP

 Pridané: 09.11.2022

V priloženom .pdf súbore nájdete zoznam všetkých príloh, ktoré je potrebné predložiť so žiadosťou o platbu alebo s monitorovacou správou pre prijímateľov v rámci IROP. 

Vzor plagátu pre povinnú publicitu - Aktuálny
Zoznam príloh k Žiadosti o platbu a Monitorovacej správe

 

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-004 (Aktivita B2)

 Pridané: 27.10.2022

Informácia pre úžívateľov: 
Dňa 26. 10. 2022 bola riadiacim orgánom pre IROP schválená Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-004 pre aktivitu B2.

Výzva v zmysle Aktualizácie č. 1 nadobúda účinnosť po ukončenom 12. hodnotiacom kole, tj. od 01. 11. 2022 vrátane.  

Informácia o Aktualizácii výzvy č. 1

Aktualizácia č. 1 Výzvy s prílohami - bez sledovania zmien
Aktualizácia č. 1 Výzvy s prílohami - so sledovaním zmien

Úplné znenie výzvy a jej aktualizácií (archív)  

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-003 (Aktivita D2)

 Pridané: 17.10.2022

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-003

Upozornenie pre žiadateľov:

 • Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov na výzve je 28 188,92 € (Celková alokácia - viazané financie v predložených ŽoPr)
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v procese schvaľovania po ukončenom 13. hodnotiacom kole (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 71 811,08 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-003 (Aktivita D2)

 Pridané: 05.10.2022

Informácia pre úžívateľov: 
Dňa 4. 10. 2022 bola riadiacim orgánom pre IROP schválená aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-003 pre aktivitu D2.

Výzva v zmysle aktualizácie č. 1 nadobúda účinnosť po ukončenom 14. hodnotiacom kole, tj. od 01. 11. 2022 vrátane.  

Úplné znenie výzvy a jej aktualizácií (archív)  

Aktualizácia č. 1 Výzvy s prílohami - bez sledovania zmien
Aktualizácia č. 1 Výzvy s prílohami - so sledovaním zmien
Informácia o Aktualizácii výzvy č. 1

Informácia o predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-006 (Aktivita C1)

 Pridané: 16.09.2022

Informácia o plánovanom zrušení výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-006 (Aktivita C1)
Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 03. 10. 2022 plánuje predčasne uzavrieť 
výzvu IROP-CLLD-AKT7-512-006 pre aktivitu C1 Komunitné sociálne služby z nasledovných dôvodov:

•             nedostatočný dopyt žiadateľov, v rámci 12 hodnotiacich kôl bola predložená jedna ŽoPr
•             MAS má záujem presmerovať finančné prostriedky z aktivity C1 do iných aktivít, kde je dopyt dostatočný.

Po uvedenom termíne už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.
Posledným dňom na predloženie ŽoPr je deň uzavretia 12. hodnotiaceho kola, t.j. 30. 9. 2022. 

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-006 (Aktivita C1)

 Pridané: 05.08.2022

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-006 (Aktivita C1)
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-006

Upozornenie pre žiadateľov:

 • Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov na výzve je 27 354,06 € (Celková alokácia - viazané financie v predložených ŽoPr)
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 51 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v procese schvaľovania po ukončenom 10. hodnotiacom kole (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 23 645,94 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.

 

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-003 (Aktivita D2)

 Pridané: 03.08.2022

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-003

Upozornenie pre žiadateľov:

 • Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov na výzve je 35 825,78 € (Celková alokácia - viazané financie v predložených ŽoPr)
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v procese schvaľovania po ukončenom 11. hodnotiacom kole (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 64 174,22 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-003 (Aktivita D2)

 Pridané: 07.07.2022

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-003

Upozornenie pre žiadateľov:

 • Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov na výzve je 63 710,92 € (Celková alokácia - viazané financie v predložených ŽoPr)
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v procese schvaľovania po ukončenom 10. hodnotiacom kole (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 36 289,08 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 

Informácia o disponibilnom zostatku na výzve IROP-CLLD-AKT7-512-005 (Aktivita E1)

 Pridané: 07.07.2022

Aktivita: E1 Trhové priestory

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-005

Upozornenie pre žiadateľov:

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 0,00 €

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 41 000,00 €

Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 41 000,00 €

 

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-003 (Aktivita D2)

 Pridané: 06.06.2022

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-003

Upozornenie pre žiadateľov:

 • Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov na výzve je 96 827,44 € (Celková alokácia - viazané financie v predložených ŽoPr)
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v procese schvaľovania po ukončenom 9. hodnotiacom kole (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 3 172,56 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 

Informácia o plánovanom zrušení výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-007 (Aktivita C2)

 Pridané: 15.05.2022

Informácia o plánovanom zrušení výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-007 (Aktivita C2)
Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 15. 7. 2022 plánuje zrušiť
výzvu IROP-CLLD-AKT7-512-007 pre aktivitu C2 Terénne a ambulantné služby z nasledovných dôvodov:

•             nedostatočný dopyt žiadateľov, v rámci 8 hodnotiacich kôl nebola predložená ani jedna ŽoPr
•             MAS má záujem presmerovať finančné prostriedky z aktivity C2 do iných aktivít, kde je dopyt dostatočný.

Po uvedenom termíne už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.
 

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-005 (Aktivita E1)

 Pridané: 04.05.2022

Aktivita: E1 Trhové priestory

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-005

Upozornenie pre žiadateľov:

 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 0,00 €
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 41 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 42 977,08 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 

Informácia o uzavretí výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-002 (Aktivita D1)

 Pridané: 03.05.2022

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 02. 05. 2022 uzavrela výzvu IROP-CLLD-AKT7-512-002 pre aktivitu D1 Učebne základných škôl z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.
 

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-002 (Aktivita D1)

 Pridané: 14.04.2022

Aktivita: D1 Učebne základných škôl

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-002

Upozornenie pre žiadateľov:

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 0,00 €

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 26 000,00 €

Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 25 930,21 €

Zostatok disponibilných prostriedkov: 69,79 € 

 

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-004 (Aktivita B2)

 Pridané: 10.01.2022

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-004

Upozornenie pre žiadateľov:

 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 9 323,27 €
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 71 582,55 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 0,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 62 259,28 €

Výzva pre aktivitu C2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-007

 Pridané: 28.07.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-007, na hlavnú aktivitu C2 Terénne a ambulantné služby


Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 27. 09. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 29. 11. 2021
3. kolo: 30. 12. 2021
4. kolo: 31. 01. 2022
5. kolo: 28. 02. 2022
6. kolo: 30. 03. 2022
7. kolo: 02. 05. 2022
8. kolo: 30. 05. 2022
9. kolo: 30. 06. 2022

Informácia pre žiadateľov: 
Vyhlasovateľ výzvy informuje o plánovanom zrušení výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-007 (Aktivita C2) k 15. 7. 2022 (15. 5. 2022 zverejnené na www.hornyliptov.sk)

Výzva bola zrušená k 15. 7. 2022. 
 

Výzva pre aktivitu C1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-006

 Pridané: 28.07.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-006, na hlavnú aktivitu C1 Komunitné sociálne služby
 
Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 27. 09. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 29. 11. 2021
3. kolo: 30. 12. 2021
4. kolo: 31. 01. 2022
5. kolo: 28. 02. 2022
6. kolo: 30. 03. 2022
7. kolo: 02. 05. 2022
​8. kolo: 30. 05. 2022
9. kolo: 30. 06. 2022
10. kolo: 01. 08. 2022
11. kolo: 30.08.2022
12. kolo: 30. 09. 2022

Informácia pre žiadateľov: 
Vyhlasovateľ výzvy informuje žiadateľov o plánovanom predčasnom ukončení výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-006 (Aktivita C1) po ukončenom 12. hodnotiacom kole. Po tomto termíne už nebude možné predkladať ŽoPr.  

 

Výzva pre aktivitu E1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-005

 Pridané: 20.07.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-005, na hlavnú aktivitu E1 Trhové priestory
 
Dátum vyhlásenia: 20. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 10. 09. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 10. 11. 2021
3. kolo: 30. 12. 2021
4. kolo: 31. 01. 2022
5. kolo: 28. 02. 2022
6. kolo: 30. 03. 2022
7. kolo: 02. 05. 2022
8. kolo: 30. 05. 2022
9. kolo: 30. 06. 2022

Pridané: 07. 07. 2022  Upozornenie pre žiadateľov:
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 0,00 €.
 

Výzva pre aktivitu B2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-004

 Pridané: 20.07.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-004, na hlavnú aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. 
 
Dátum vyhlásenia: 20. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 18. 10. 2021

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 31. 12. 2021
3. kolo: 31. 01. 2022
4. kolo: 28. 02. 2022
5. kolo: 30. 03. 2022
6. kolo: 02. 05. 2022
​7. kolo: 30. 05. 2022
8. kolo: 30. 06. 2022
9. kolo: 01. 08. 2022
10. kolo: 30. 08. 2022
11. kolo: 30. 09. 2022
12. kolo: 31. 10. 2022
13. kolo: 30. 11. 2022
14. kolo: 30. 12. 2022
15. kolo: 30. 01. 2023
16. kolo: 28. 02. 2023
17. kolo: 30. 03. 2023
18. kolo: 02. 05. 2023

Pridané: 23. 03. 2023 Upozornenie pre užívateľov 
Výzva pre aktivitu B2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-004 bola aktualizovaná.
Aktualizácia č. 3 nadobúda účinnosť 24. 03. 2023

 

Výzva pre aktivitu D2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-003

 Pridané: 07.06.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-003, na hlavnú aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.  
 
Dátum vyhlásenia: 7. 6. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30. 8. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 29. 10. 2021
3. kolo: 30. 11. 2021
4. kolo: 30. 12. 2021
5. kolo: 31. 01. 2022
6. kolo: 28. 02. 2022
7. kolo: 30. 03. 2022
8. kolo: 02. 05. 2022
​9. kolo: 30. 05. 2022
10. kolo: 30. 06. 2022
11. kolo: 1. 8. 2022
12. kolo: 30. 08. 2022
13. kolo: 30. 09. 2022
14. kolo: 31. 10. 2022
15. kolo: 30. 11. 2022
16. kolo: 30. 12. 2022
17. kolo: 30. 01. 2023
18. kolo: 28. 02. 2023
19. kolo: 30. 03. 2023
20. kolo: 02. 05. 2023

Pridané: 03. 02. 2023 Upozornenie pre žiadateľov
V rámci výzvy už nie je možné predkladať projekty z dôvodu dočerpania disponibilnej alokácie. 

Výzva pre aktivitu D1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-002

 Pridané: 07.06.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-002, na hlavnú aktivitu D1 Učebne základných škôl
 
Dátum vyhlásenia: 7. 6. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30. 8. 2021

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 29. 10. 2021
3. kolo: 30. 11. 2021
4. kolo 30. 12. 2021 
5. kolo: 28. 02. 2022
6. kolo: 30. 03. 2022
7. kolo: 02. 05. 2022

Výzva je uzavretá z dôvodu dočerpania finančnej alokácie. 
  

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.