Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Výzva pre aktivitu D1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-002

 Pridané: 07.06.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-002.  

Identifikácia výzvy: 
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Aktivita: D1 Učebne základných škôl

Schéma pomoci: neaplikuje sa 
Dátum vyhlásenia: 7. 6. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30. 8. 2021

Dokumenty k výzve:

Výzva IROP-CLLD-AKT7-512-002  s prílohami

Príručka k procesom VO: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Príručka pre užívateľa platná od 5. 10. 2018

Vzor zmluvy o príspevok nájdete tu: https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

Prílohu ku podaniu ŽoPnávrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.