Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Výzva pre aktivitu D2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-003

 Pridané: 07.06.2021

 Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-003.

Identifikácia výzvy: 
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

Schéma pomoci: neaplikuje sa 
Dátum vyhlásenia: 7. 6. 2021 
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30. 8. 2021

Dokumenty k výzve:
Aktualizácia č. 1 výzvy -  účinná od 01. 11. 2022

Výzva IROP-CLLD-AKT7-512-003 s prílohami - aktualizácia č. 1 - bez sledovania zmien
Výzva IROP-CLLD-AKT7-512-003 s prílohami - aktualizácia č. 1 - so sledovaním zmien


Výzva IROP-CLLD-AKT7-512-003 s prílohami

Príručka k procesom VO

Príručka pre užívateľa platná od 5. 10. 2018
Príručka pre užívateľa platná od 3. 8. 2022 
Príručka pre užívateľa platná od 22. 12. 2022 (verzia2.1) - AKTUÁLNA 

Vzor zmluvy o poskytnutí príspevku
Vzor plagátu pre povinnú publicitu - Aktuálny
Zoznam príloh k Žiadosti o platbu a Monitorovacej správe
 návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.