Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Výzva pre aktivitu C1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-006

 Pridané: 28.07.2021

 Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-006.

Identifikácia výzvy: 
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby 

Schéma pomoci: neaplikuje sa 

Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 27. 09. 2021


Dokumenty k výzve:

Výzva IROP-CLLD-AKT7-512-006 s prílohami

Príručka k procesom VO: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Príručka pre užívateľa platná od 5. 10. 2018
Príručka pre užívateľa platná od 3. 8. 2022 - aktuálna

Vzor zmluvy o príspevok nájdete tu: https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

Prílohy ku podaniu ŽoPnávrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.