Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Výzva pre aktivitu B2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-004

 Pridané: 20.07.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-004.

Identifikácia výzvy: 
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.   

Schéma pomoci: neaplikuje sa 
Dátum vyhlásenia: 20. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 18. 10. 2021

Dokumenty k výzve:
Informácia o Aktualizácii výzvy č. 3, 23. 03. 2023,  AKTUÁLNA 

Aktualizácia č. 3 Výzvy s prílohami - bez sledovania zmien, 23. 03. 2023,  AKTUÁLNA 
Aktualizácia č. 3 Výzvy s prílohami - so sledovaním zmien, 23. 03. 2023,  AKTUÁLNA 


Informácia o Aktualizácii výzvy č. 2 (archív)

Aktualizácia č. 2 Výzvy s prílohami - bez sledovania zmien (archív)
Aktualizácia č. 2 Výzvy s prílohami - so sledovaním zmien (archív)


Aktualizácia č. 1 výzvy (archív)
Výzva IROP-CLLD-AKT7-512-004 s prílohami - aktualizácia č. 1 - bez sledovania zmien (archív)
Výzva IROP-CLLD-AKT7-512-004 s prílohami - aktualizácia č. 1 - so sledovaním zmien (archív)


Výzva IROP-CLLD-AKT7-512-004 s prílohami (archív)

Príručka k procesom VO

Príručka pre užívateľa platná od 5. 10. 2018
Príručka pre užívateľa platná od 3. 8. 2022 - AKTUÁLNA

Vzor zmluvy o poskytnutí príspevku 

Vzor plagátu pre povinnú publicitu - Aktuálny
Zoznam príloh k Žiadosti o platbu a Monitorovacej správe
 návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.