Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

MAS Horný Liptov realizuje projekt v rámci INTERREG V-A SK-CZ "Sieť inteligentných samospráv prihraničia"

Miestna akčná skupina Horný Liptov je partnerom projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (NFP304030C555), spolufinancovaného z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20, prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív, špecifický cieľ Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov, ktorého realizácia začala 01. 02. 2018
 
Ďalší partneri projektu sú:
VP – Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o. (SR)
HCP – Regionálny rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci (ČR)
 
PP1 OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ (SR)
PP3 Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia (SR)
PP4 Místní akční skupina Opavsko, z.s. (ČR)
PP5 Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. (ČR)
 
Projekt zabezpečuje prenos najlepšieho know - how v oblasti efektívnej verejnej správy, efektívneho využívania zdrojov a zachovania a propagácie hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničí. Zrealizuje sa viacero spoločných vzdelávacích a výmenných aktivít, ktoré zabezpečia subjekty, ktorých zakladateľmi a členmi sú územné samosprávy v partnerstve s ostatnými miestnymi a regionálnymi aktérmi. V rámci projektu sa zrealizuje spektrum spoločných cezhraničných workshopov súvisiacich s problematikou životného prostredia vrátane prírodného a kultúrneho dedičstva doplnených o vybrané pilotné aktivity na území partnerov, spoločných verejných aktivít v kultúrno - rekreačnej/športovej oblasti, resp. aktivít podporujúcich identitu a tradície.
 
Termín realizácie projektu: 01. 02. 2018 – 31. 01. 2020
Poskytnutý príspevok z EFRR je 151 886,41€
 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR,
webové sídlo operačného programu je http://www.sk-cz.eu/
    
 návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.