Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Výzva pre aktivitu A1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-511-001

 Pridané: 24.05.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-AKT7-511-001. 

Identifikácia výzvy: 
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (ďalej len „schéma pomoci“)
Dátum vyhlásenia: 24. 5. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 20. 8. 2021

Dokumenty k výzve:
Aktualizácia výzvy č. 3 - účinná od 21. 02. 2023
Aktualizované dokumenty so a bez sledovania zmien

Aktualizácia výzvy č. 2 - účinná od 21. 10. 2022

Výzva IROP-CLLD-AKT-511-001 s prílohami_aktualizácia č.2 - so a bez sledovania zmien

Aktualizácia výzvy č. 1 - účinná od 9. 4. 2022
Výzva IROP-CLLD-AKT-511-001-s-prilohami_aktualizácia č. 1 - bez sledovania zmien - účinná od 9. 4. 2022
Výzva IROP-CLLD-AKT7-511-001-s-prilohami_aktualizácia č. 1 - so sledovaním zmien - účinná od 9. 4. 2022

Výzva IROP-CLLD-AKT7-511-001 s prílohami_3_8_2021

Výzva IROP-CLLD-AKT7-511-001 s prilohami_24_5_2021


Príručka k procesom VO: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Príručka pre užívateľa platná od 5. 10. 2018
Príručka pre užívateľa účinná od 4. 8. 2022 
Príručka pre užívateľa, verzia 2.1, účinná od 27. 12. 2022 - aktuálne platná 

Vzor zmluvy o príspevok nájdete tu: https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.