Finančná podpora na prevádzkové náklady MAS
MAS Horný Liptov získala finančnú podporu na prevádzkové náklady náklady, čim bude zabezpečený efektívny chod kancelárie MAS Horný Litpov a naplnia sa podmienky pre implementáciu stratégie CLLD.  


Viac »

MAS Horný Liptov získala podporu na oživnenie stratégie CLLD
Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD - je opoatrenie pre podporu MAS v súvislosti s propagovaním a informovaním o území MAS, o výsledkoch stratégie ako aj na podporu aktivít spojených s budovaním zručností a schopností MAS vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD. 
MAS Horný Litpov získala podporu takýchto aktivít vo výške 46.208€.  

Viac »

Workshop Koncept inteligentního města – Smart City v Tŕinci
Pridané: 09.03.2018
Koncept inteligentního města – Smart City je názov workshopu, ktorý realizuje Regionálna rozvojová rada so sídlom v Třinci, v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“
 
Nosnou témou workshopu je výmena skúseností s konceptom inteligentného mesta (Smart city) a prezentácia úspešných projektov z ČR i zo sveta, ktoré už fungujú môžu byť inšpiráciou pre obce zapojené do projektu. Cieľom konceptu inteligentného mesta je vďaka zavádzaniu ICT a tzv. inteligentných riešení zlepšiť kvalitu života obyvateľov a pritom znižovať úroveň znečisťovania životného prostredia. 
 
 
Viac »

MAS Horný Liptov realizuje projekt v rámci INTERREG V-A SK-CZ "Sieť inteligentných samospráv prihraničia"
Pridané: 01.02.2018
   
Miestna akčná skupina Horný Liptov je partnerom projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (NFP304030C555), spolufinancovaného z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20, prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív, špecifický cieľ Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov, ktorého realizácia začala 01. 02. 2018. 
Viac »

Archív


 | Archív