Názov projektu: Regionálny elektronický informačný systém

Dátum predloženia ŽoNFP: 30. 4. 2010

Názov opatrenia: Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť B, Výzva č.4/PRV/MAS 13

Zámer projektu:
Vytvorenie softwarovej platformy pre komplexný databázový informačný systém o ponuke územia v pôsobnosti MAS Horný Liptov. Databáza bude využiteľná pre marketing územia a služieb vidieckeho cestovného ruchu ako jednotnej destinácie a súčasne aj jednotlivými subjektami cestovného ruchu samostatne.

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 13. júla 2012

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 34 850,00€
 | Archív