Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre

 

Opatrenie č. 3. 2. 2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A. 

 

Termín vyhlásenia výzvy: 11. marca 2011          Termín ukončenia výzvy: 3. júna 2011

 

Úplne znenie výzvy

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok pozor zmena platná od 6. 4. 2011

Tabuľková časť vo formáte excel

 

 Podklady k výzve

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.8, platná od 6. 4. 2011, priloha č. 4 a príloha č. 6

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.7, platná do 5. 4. 2011, príloha č. 4príloha č. 6 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov, a jej aktualizácia dodatkami č. 1,2,3,4, 5, 6, 7 

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Dodatok č. 1 k príručke pre žiadateľa PRV SR 2007 - 2013
Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa PRV SR 2007 - 2013

Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Verzia 2.1. a jeho prílohy

Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006.

 

V prípade, že je pre Vás obtiažne sa v tejto spleti dokumentov orientovať, radi Vám poskytneme pomocnú ruku formou bezplatných konzultácií osobne v kancelárii MAS na Hviezdoslavovej 170, telefonicky na 0903 425 113, 0903 418 483 alebo e-mailom na: info@hornyliptov.sk.

 

 | Archív