Výzva č. 35/PRV/MAS13

Miestna akčná skupina Horný Liptov v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (Ďalej len "výzva na implementáciu stratégie"), nasledovne: 


Výzva č. 35/PRV/MAS 13, Opatrenie 3.2.A.
Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť A 
v termíne od 26. 6. 2014 do 28. 8. 2014


Prílohy k Výzve č. 35/PRV/MAS 13

Úplné znenie výzvy.

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre Opatrenie Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť A

Tabuľková časť ŽoNFP 

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1. 14, účinný od 2. 6. 2014 ,  Príloha k Usmerneniu č. 6, č. 17 a č. 18

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégii MAS Horný Liptov. 

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť A implementované prostredníctvom osi 4 Leader v znení Dodatku č. 2.  
 | Archív