Miestna akčná skupina Horný Liptov v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (Ďalej len "výzva na implementáciu stratégie"), nasledovne: 


Výzva č. 34/PRV/MAS 13, Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí   

v termíne od 28. 8. 2013 do 17. 10. 2013


Prílohy k Výzve č. 34/PRV/MAS 13

Úplné znenie výzvy  

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre Opatrenie Obnova a rozvoj obcí 

Príloha č. 1 k ŽoNFP 
Príloha č. 2 k ŽoNFP

Tabuľková časť ŽoNFP 

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13, platná od 13. 3. 2013 
Príloha č. 6
Príloha č. 17

Interné usmernenie MAS o povinných prílohách MAS

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégii MAS Horný Liptov. 


 | Archív