Miestna akčná skupina Horný Liptov v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (Ďalej len "výzva na implementáciu stratégie"), nasledovne: 


Výzva č. 32/PRV/MAS 13, Opatrenie 3. 2. 1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 

v termíne od 17. júna 2013 do 17. októbra 2013


Prílohy k Výzve č. 32/PRV/MAS 13

Úplné znenie výzvy  

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre Opatrenie Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Príloha č. 1 k ŽoNFP 
Príloha č. 2 k ŽoNFP
Príloha č. 3 k ŽoNFP
Tabuľková časť ŽoNFP 

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13, platná od 13. 3. 2013 
Príloha č. 6
Príloha č. 17

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégii MAS Horný Liptov. 
 | Archív