Miestna akčná skupina Horný Liptov v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (Ďalej len "výzva na implementáciu stratégie"), nasledovne:


Výzva č. 31/PRV/MAS 13, Opatrenie 3. 2. 3. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B - propagácia vidieckeho cestovného ruchu

v termíne od 17. júna 2013 do 17. októbra 2013


Prílohy k Výzve č. 31/PRV/MAS 13

Úplné znenie výzvy 

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre Opatrenie Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B - propagácia vidieckeho cestovného ruchu. 
Príloha č. 2 k ŽoNFP
Tabuľková časť ŽoNFP

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13, platná od 13. 3. 2013
Príloha č. 6
Príloha č. 17

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégii MAS Horný Liptov.

 | Archív