Miestna akčná skupina Horný Liptov v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (Ďalej len "výzva na implementáciu stratégie"), nasledovne:


Výzva č. 24/PRV/MAS 13, Opatrenie 3. 1. 2 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

V termíne od 22. júna 2012 do 31. augusta 2012


Prílohy k Výzve č. 24/PRV/MAS 13

Úplné znenie výzvy

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre Opatrenie Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Tabuľková časť ŽoNFP 

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1. 12, platná od 30. 3. 2012 vrátane príloh k Usmerneniu

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a dodatky k stratégii MAS Horný Liptov.
 | Archív