Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia
 
vyhlasuje
 
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci
implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre opatrenie:
 
3.1.2 (3.4.1) Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
Číslo výzvy: 22/PRV/MAS 13
Dátum vyhlásenia výzvy:  28. 10. 2011
Dátum ukončenia výzvy:    2. 12. 2011
 
Tabuľková časť projektu vo formáte excel (MO Excel 2007, MO Excel 97-2003).
 
Kancelária MAS Horný Liptov poskytuje konzultácie k vyhlásenej výzve osobne (po telefonickom dohovore), telefonicky na mobilných číslach 0903 425 113, 0903 418 483, resp. emailom na info@hornyliptov.sk.    
 
Prehľad ďalších zdrojov na podporu Vašich projektov je zverejnený na stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Liptov www.rral.sk.
 
 
 | Archív