Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov vyhlasuje v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia nasledovne:

Výzva č. 2/PRV/MAS 13 na Opatrenie č. 3.2.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, aktualizovaná na základe oznámení PPA !!!!!!

Termín vyhlásenia výzvy: 22. december 2009
Uzávierka predkladania projektov: 22. marec 2010
Podklady k výzve

V prípade, že je pre Vás obtiažne sa v tejto spleti dokumentov orientovať radi Vám poskytneme pomocnú ruku formou bezplatných konzultácií osobne v kancelárii MAS na Moyzesovej ulici 196, telefonicky: tel. +421 44 5 221 214, mobil 0918 620 673, alebo e-mailom na: info@hornyliptov.sk.

 | Archív