Verejné obstarávanie

Prehľad podlimitných zákaziek od 1. 7. 2013
(s hodnotou do 20 000€ bez DPH - tovary a služby a do 30 000€ bez DPH - stavebné práce

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou podľa §102 v roku 2013 (január -jún 2013) 

Prehľad podprahových zákaziek podľa §99 v roku 2013 - žiadna zákazka

 | Archív