Názov projektu: Chodník v obci Pribylina a vyznačenie cyklotrasy  

Dátum predloženia ŽoNFP: 2. 12. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 21/PRV/MAS 13

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 

Opis projektu: Rekonštruovaný chodník bude spájať existujúcu individuálnu bytovú výstavbu a bytový dom so zbernou kominikáciou a centrom obce Pribylina. Celková dĺžka rekonštruovaného chodníka bude 543,35 m, šírka 1,5 m. Od existujúcej komunikácie bude oddelený cestným obrubníkom. Vyznačená cyklotrasa bude riešená ako alternatívne pokračovanie Podtatranskej magistrály, povedie v súbehu s turistickým značeným chodníkom červenej farby. Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy je 11,10 km. Východiskovým bodom je vyústenie turisticky značkovaného chodníka na lesnú cestu v Račkovej doline pod transformátorom, odtiaľ povedie podhorím Západných Tatier, severnou časťou chatovej oblasti Hrdovo smerom na Podbanské, kde končí na záchytnom parkovisku. 

Celková výška podpory projektu z PRV SR 2007-2013: 50 000€
 | Archív