Podporné dokumenty a formuláre

Prehľad podporných dokumentov a formulárov pre zostavenie:
1) Žiadosti o nefinančný príspevok (ŽoNFP),
2) Žiadosti o platbu (ŽoP),
3) Monitorovacej správy (MS),
4) Registrácie aktivity do Národnej siete rozvoja vidieka SR 
a pravidlá publicity pre konečných prijímateľov z PRV SR 2007-2013 


1. ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK  
Formuláre ŽoNFP (platné od 29. 5. 2014)
Opatrenie 31 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Opatrenie 32A Podpora činnosti v oblasti VCR - časť A 
Opatrenie 32B Podpora činnosti v oblasti VCR - časť B
Opatrenie 341 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
Opatrenie 342 Obnova a rozvoj obcí 
Prílohy 1,2,3 k ŽoNFP podľa jednotlivých opatrení sú uverejnené na www.apa.sk

            Dodatok č. 1 k Priručke, pre opatrenie 3.1 (platný od 10. 3. 2010) 
 
 Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.14 (platné od 2. 6. 2014)
           Príloha č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 (platné od 13. 3. 2013)
           Príloha č. 17 Metodické usmernenei postupu pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 Leader (aktualizované 13.3.2013) 
Zoznam príloh k Žiadosti o platbu (aktualizované 6/2014)
Opatrenie 31 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Opatrenie 32A Podpora činnosti v oblasti VCR - časť A 
Opatrenie 32B Podpora činnosti v oblasti VCR - časť B
Opatrenie 341 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
Opatrenie 342 Obnova a rozvoj obcí
 
Žiadosť o vrátenie DPH – pre obce, žiadateľov z opatrení 341 a 342 (aktuálne k 20. 2. 2014)


3. MONITOROVACIE SPRÁVY - formuláre 
(aktualizované 2. 6. 2014)
          Opatrenie 31
          Opatrenie 32A
          Opatrenie 32B
          Opatrenie 341
          Opatrenie 342
          Opatrenie 4.2

4. Registračný formulár pre registráciu aktivity do NSRV SR - Všeobecné pokyny k vyplneniu formulára
          Opatrenie 31 (aktualizované 9/2013)
          Opatrenie 32 (aktualizované 9/2013)
          Opatrenie 341(aktualizované 9/2013)
          Opatrenie 342 (aktualizované 9/2013)


PUBLICITA
Smernica MAS HORNÝ LIPTOV o zabezpečení publicity a propagácie - pre konečných prijímateľov
Vzor informačnej tabule - odporúčaný


 
 | Archív