Názov projektu: Revitalizácia športovo-rekreačného areálu v Závažnej Porube 

Dátum predloženia ŽoNFP: 30. 8. 2010

Názov opatrenia: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Výzva č. 3/PRV/MAS 13

Zámer projektu: 
Vytvorenie podmienok pre krátkodobú rekreáciu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce Závažná Poruba revitalizáciou športovo-rekreačného areálu a rekonštrukciou existujúceho altánku pre neďalekom vodnom prameni.   

Začiatok realizácie projektu: 5/2012
Ukončenie projektu: 7/2012

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 10.7.2012

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 19 986,00€
Spolufinancovanie obce vo výške: 9 465,00€

 | Archív