Názov projektu: Výstavba multifunkčného športového ihriska v obci Východná

Dátum predloženia ŽoNFP
: 30. 8. 2010

Názov opatrenia: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Výzva č. 3/PRV/MAS 13

Zámer projektu: 
Zvýšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov obce Východná výstavbou multifunkčného športového ihriska v športovom areáli obce Východná na mieste existujúcej asfaltovej spevnenej plochy.  

Začiatok realizácie projektu: 5/2012
Ukončenie projektu: 6/2012

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 12. 6. 2012

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 19 520,08€
Spolufinancovanie obce vo výške: 13 952,78€

 | Archív