Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Východnej

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu): 14. 1. 2013

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 25/PRV/MAS 13

Opis projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia nevyhovujúceho technického stavu troch vetiev miestnych komunikácií v obci Východná na uliciach Hore, Potoky a Spodná Kocurka. Skvalitneným technickej infraštruktúry a zjednotením koberca miestnej komunikácie sa významne prispelo  k zvýšeniu bezpečnosti cestej premávky pre domácich obyvateľov, návštevníkov obce a cyklistov.  

Celkové náklady na projekt: 16 717,36€ | Archív