Názov projektu: Výstavba chodníka a značenie cyklotrasy Vavrišovo

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu):
30. 9. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 14/PRV/MAS 13

Opis projektu: Výstavba chodníka je realizovaná v dĺžke 354 metrov a je smerovaná od budovy obecného úradu okolo verejného priestoru zelene k bytovým domom v súbehu s miestnou účelovou komunikáciou. Súčasne sú v rámci projektu vyznačené tri cykloturistické trasy - zelená trasa regionálneho významu, žltá trasa miestneho významu a modrá trasa v celkovej dĺžke 7,3 km, ktoré pokračujú do katastrov obcí Liptovský Peter a Pribylina. 

Celkové náklady na realizáciu projektu z PRV SR 2007-2013: 49 077,93€ 

 | Archív