Názov projektu: Oddychová zóna Uhorčianka

Dátum predloženia ŽoNFP: 27. 8. 2010

Názov opatrenia: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Výzva č. 3/PRV/MAS13

Zámer projektu:
Predmetom projektu je úprava prameňa, ľudovo nazývaného medokýš a jeho okolia tak, aby sa opätovne stalo miestom oddychu a návštevnosti s možnosťou naberania vody do fliaš na domácu konzumáciu. Oddychová zóna Uhorčianka je navrhnutá v extraviláne, 250 metrov severne od obce Uhorská Ves na pravom brehu rieky Váh.

Začiatok realizácie projektu: 5/2012

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 22. 5. 2012

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 19 432,57 €
Spolufinancovanie obce vo výške: 3 130,13 €
 | Archív