Názov projektu: Detské ihrisko - obec Podtureň

Dátum predloženia ŽoNFP:
30. 8. 2010

Názov opatrenia: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Výzva č. 3/PRV/MAS 13

Zámer projektu:

Vytvoriť atraktívne a bezpečné detské ihrisko v blízkosti novovybudovaných bytových domov a atraktívny priestor pre rekreáciu, oddych a spoločenské posedenie.

Začiatok realizácie projektu: 5/2012
Ukončenie projektu: 7/2012

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 20. 6. 2012

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 14 620, 94€

 | Archív