Názov projektu: Rekonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v obci Liptovský Peter

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu): 25. 2. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 5/PRV/MAS 13


Opis projektu: 
Zvýšenie atraktivity obce pre jej obyvateľov a návštevníkov prostredníctvom vyznačenia cyklotrasy, vrátane osadenia cyklosmerovníkov a umiestnenia informačnej tabule. Dĺžka vyznačenej cyklotrasy je 3800 m. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia miestnych chodníkov, ktoré sa nachádzajú medzi zástavbou rodinných domov, parkom, miestnym nákupným centrom a obecným úradom. Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov je 339,76 m.

Celkové náklady na projekt: 49 683,17

Dátum odoslania záverečnej Žiadosti o platbu: 7. 11. 2012

 | Archív