Názov projektu: Detské ihriská v Liptovskom Jáne

Dátum predloženia ŽoNFP:
30. 8. 2010

Názov opatrenia: Zákadné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Výzva č. 3/PRV/MAS 13

Zámer projektu:
Vybudovanie moderného a bezpečného detského ihriska pre najmladšiu vekovú kategóriu detí. Detské ihrisko sa nachádza v severozápadnej časti obce, na trase cyklistického chodníka, v blízkosti novovybudovaných domov.

Začiatok realizácie projektu: 4/2012
Ukončenie projektu: 4/2012

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 23. 4. 2012

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 13 566,39€

 | Archív