Názov projektu: Cyklotrasa Hybe-Liptovská Kokava-Podbanské

Dátum predloženia ŽoNFP: 3. 6. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 8/PRV/MAS 13

Opis projektu: Cyklotrasa zabezpečí prepojenie z Liptovskej Kokavy do rázovitej obce Hybe s veľkým počtom kultúrnych pamiatok, pričom sa obnoví historická cesta prepájajúca hornoliptovské obce. V severnej časti vedie cyklotrasa v blízkosti Národnej prírodnej rezervácie Machy, ktorá je súčasťou prírodného dedičstva Slovenska. Územie je zaradené medzi územia v sieti NATURA 2000. Celková dĺžka cyklotrasy je 12,800 km.

Celkové náklady na realizáciu projektu poskytnuté z PRV SR 2007-2013:
22 878,78€


 | Archív