Názov projektu: Realizácia detského ihriska v obci Liptovská Kokava

Dátum predloženia ŽoNFP:
30. 8. 2010

Názov opatrenia: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Výzva č. 3/PRV/MAS 13

Zámer projektu:
Skvalitnenie miestnej infraštruktúry pre rodiny s deťmi vybudovaním detského ihriska v areáli miestnej základnej školy s materskou školou. Ihrisko je určené pre deti do 15 rokov.

Začiatok realizácie projektu: 5/2012
Ukončenie projektu: 6/2012

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 20. 6. 2012

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 19 808,48€


 | Archív