Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu): 15. 1. 2013

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 25/PRV/MAS 13

Opis projektu: Miestne komunikácie na uliciach Družstevná a Kolónia v obci Liptovská Kokava sú v súčasnosti udržiavané v stave prejazdnosti. V roku 2007 bolo v obci dokončené zabudovanie všetkých podzemných inžinierskych sietí. Prekopy po inžinierskych sietiach sú priebežne ručne dosýpané štrkodrvou.Povrch vozovky je značne narušený a vyžaduje rekonštrukciu z dôvodu zvýšenia kvality života a atraktivity územia pre miestnych obyvateľov a návštevníkov.   

Celkové náklady na projekt: 39 557,19€
 | Archív