Názov projektu: Chodník Kráľova Lehota s vyznačením cykloturistickej trasy

Dátum predloženia projektu: 
30. 9. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 14/PRV/MAS 14

Opis projektu: V rámci predloženého projektu bude zrekonštruovaný chodník v dĺžke 177 metrov. Chodník vedie pozdĺž štátnej cesty cez obec Kráľova Lehota medzi zástavbou rodinných domov a železničnou traťou, čiastočne vedie cez obecnú zeleň. Súčasne bude v rámci projektu vyznačená cyklotrasa Kráľova Lehota - Stará dolina, ako regionálna cyklotrasa zelenej farby, menej náročná, využívajúca existujúce miestne komunikácie, lesné cesty a poľné cesty. Trasa začína na Liptovskej cyklomagistrále v obci Kráľova Lehota pri železničnej vlečke, pokračuje centrom obce, kde pretína Liptovskú cyklomagistrálu, ďalej prechádza severne od obchvatu obce Kráľova Lehota smerom na Svarín do Starej doliny, kde končí na rázcesti pri poľovníckej chatke. Celková dĺžka cyklotrasy je 10 kilometrov.

Celková podpora projektu z PRV SR 2007 - 2013: 27 159,52€
 | Archív