Názov projektu: Výstavba detského ihriska v obci Jamník

Dátum predloženia ŽoNFP: 30. 8. 2010

Názov opatrenia: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Výzva č. 3/PRV/MAS13

Zámer projektu: 
Vybudovanie moderného a bezpečného detského ihriska pre najmladšiu vekovú kategóriu detí. Detské ihrisko sa nachádza v severozápadnej časti obce, na trase cyklistického chodníka, v blízkosti novovybudovaných domov.

Začiatok realizácie projektu: 6/2012
Ukončenie projektu: 6/2012

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 26. 6. 2012

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 16 568,97 €
Spolufinancovanie obce vo výške: 3 056,52 €

 | Archív