Názov projektu: Výstavba, rekonštrukcia chodníkov a vyznačenie cyklotrás v obci Jamník

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu): 15. 1. 2013

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 25/PRV/MAS 13

Opis projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúceho chodníka v celkovej dĺžke 334,73 m a vybudovanie nového chodníka vedúceho k futbalovému ihrisku. Nový chodník bude dlhý 223,73 m a okrem futbalového ihriska sprístupní príchod peších aj k rodinným domov v tejto časti obce. Vyznačenie cyklotrasy, ktorá prepojí okolité obce a Beňadiková, Jakubovany a Vavrišovo a cyklisticky sprístupní celú rekreačnú oblasť mikroregiónu Pod Barancom je treťou časťou predloženého projektu. Zelená trasa povedie z Beňadikovej do Jamníka a žltá cyklotrasa povedie z Jakubovian cez Jamník do Vavrišova. Celková dĺžka vyznačených úsekov CTT v katastrálnom území obce Jamník je 5,3 km. Pri realizácii projektu budú zohľadnené princípy zachovania miestnej identity z hľadiska použitých materiálov a technológií. 

Celkové náklady na projekt: 43 962,00€ | Archív