Názov projektu: Cykloturistická trasa Jamník - vyhliadka Račkova dolina

Dátum predloženia ŽoNFP: 
30. 9. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 14/PRV/MAS 13

Zámer projektu: Cykloturistická trasa spája navrhované predĺženie Tatranskej magistrály a Liptovskej magistrály. V zastavanom území, kde je vysoká pravdepodobnosť súbehu cyklotrasy s miestnymi komunikáciami či štátnymi cestami je zámerom odddeliť chodcov, prípadne cyklistov od ostatných účastníkov cestnej premávky a tým eliminovať ich prípadné kolízie. Celková dĺžka vyznačenej cyklotrasy je 12,5 km. Dlžka zrekonštruovaného chodníka je 443 m. 

Celkové náklady na projekt z PRV SR 2007-2013: 50 000€ 

 | Archív