Názov projektu: Chodník popri miestnej komunikácii a cykloturistická trasa Jakubovany Tatranská magistrála-poľné letisko

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu): 28. 8. 2012

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 23/PRV/MAS 13

Opis projektu: Projekt rieši značenie dvoch cykloturistický trás, zelenej na trase Žliebok-Jakubovany-Studená dolina a žltej v smere Jakubovany - Letisko Jochy. Zelená trasa je dlhá 5,38 km a napája sa Podtatranskú magistrálu, žltá trasa má dĺžku 1,58 km. Na trasách bude vyznačených spolu 8 taxačných miest. Projekt zahŕňa rekonštrukciu miestneho chodníka v celkovej dĺžke 385,37 m.  

Celkové náklady na projekt: 49 874,14€
 | Archív