Názov projektu: Rekonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v okolí obce Hybe 

Dátum predloženia ŽoNFP:
3. 6. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 8/PRV/MAS 13

Zámer projektu je vybudovať v obci 400 m dlhý chodník, ktorý povedie od evanjelickej fary k bráne poľnohospodárskeho družstva. Súčasne bude pozdĺž chodníka vyznačená cyklotrasa, ktorej celková dĺžka bude 31,77 km. 

Začiatok realizácie projektu: 6/2012
Ukončenie projektu: 11/2012

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 23. 11. 2012

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 48 877,21€

Celková hodnota projektu je: 49 789,36€

 | Archív