Názov projektu: Rekonštrukcia chodníka I. etapa v obci Beňadiková

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu):
15. 1. 2013

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 25/PRV/MAS 13

Opis projektu: Predmetom rekonštrukcie bol chodník pre peších umiestnený po ľavej strane štátnej cesty III/018 135, vedúcej do Liptovského Ondreja. Chodník bol zničený prekopávkami domových prípojok a jeho technický stav bol nevyhovujúpci aj z hľadiska bezbariérovosti. Jeho deformity viedli  obyvateľov obce k využívaniu okraja vozovky frekvetovanej zbernej komunikácie. Rekonštrukcia chodníka prispela k zvýšeniu bezpečnosti cestnej aj pešej premávky v tejto lokalite.   

Celkové náklady na projekt: 10 738,24€

Fotogaléria realizácie projektu
 | Archív