Názov projektu: Marketingová podpora a propagácia cestovného ruchu v Liptovskom Jáne a Jánskej doline 

Dátum predloženia ŽoNFP: 30. 8. 2010

Názov opatrenia: Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť B, Výzva č.4/PRV/MAS 13

Zámer projektu:
Vytvorenie marketingovej podpory služieb cestovného ruchu v Liptovskom Jáne a v Jánskej doline a vytvorenie podmienok pre zlepšenie ich propagácie formou komplexného a koordinovaného prístupu pri marketingu a propagácii tejto destinácie ako celku. 

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 13. júla 2012

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 35 456,05€
 | Archív