Názov projektu: Podpora cestovného ruchu - Horný Liptov

Dátum predloženia ŽoNFP: 30. septembra 2011

Názov opatrenia: Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť B, Výzva č.17/PRV/MAS 13

Zámerom projektu je
posilnenie marketingu regiónu Horný Liptov a zvýšenie povedomia regiónu ako rekreačnej destinácie prostredníctvom prípravy a distribúcie  propagačných materiálov a videozáznamu o regóne Horný Liptov a jeho premenách počas roka ako aj vytvorením inovatívneho marketingového nástroja - mobilnej aplikácie.

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 38 476,67€
 | Archív