Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a vyznačenie cyklotrasy v obci  

Dátum predloženia ŽoNFP:
 31. 8. 2012

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 23/PRV/MAS 13

Zámer projektu je rekonštruovať 800 metrov hlavnej cesty v obci a vyznačenie cyklotrasy. 

Začiatok realizácie projektu: 6/2013
Ukončenie projektu: 9/2013

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 24. 9. 2013

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 49 896,40€

Celková hodnota projektu je: 77 033,83€
 | Archív