Názov projektu: Stavebné úpravy chodníka na J.A. Komenského v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklistickej trasy

Dátum predloženia ŽoNFP: 
3. 6. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí,
Výzva č. 8/PRV/MAS 13

Opis projektu: 
Cieľom projektu je podporiť v regióne rozvoj cykloturistiky vzájomným prepojením siete cyklotrás, ktoré sa z mesta Liptovský Hrádok - nástupného miesta cyklotrasy, vejárovite rozbiehajú do ďalších oblastí územia MAS Horný Liptov. Ich prepojenie umožní a križovanie cyklotrás vyrieši značený mestský okruh v severnej časti mesta Liptovský Hrádok. Celková dĺžka zrekonštruovanej trasy mestského cyklistického okruhu je 3 650 m. Stavebné úpravy na chodníku na ulici J. A. Komenského budú v celkovej dĺžke 421,88 m.  

Celkové náklady na realizáciu projektu: 
49 954,63€

 | Archív