Názov projektu: Stavebné úpravy chodníka na ul. J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklotrasy Liptovský Hrádok - Liptovský Peter

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu): 25.2.2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 5/PRV/MAS 13

Opis projektu: Cieľom projektu je podporiť rozvoj cykloturistiky v regióne horného Liptova vyznačením cykloturistickej trasy z Liptovského Hrádku do Liptovského Petra a zlepšiť podmienky pre bezpečný pohyb chodcov stavebnými úpravami chodníka na ulici J. D. Matejovie. Projekt sleduje vzájomné prepojenie obcí na území MAS Horný Liptov značenými cykloturistickými trasami a vytvorenie trvalého predpokladu pre rozvoj podnikateľských aktivít v oblasti služieb cestovného ruchu.

Celkové náklady na projekt: 46 328,14€


 | Archív