Názov projektu: Modernizácia detského ihriska na sídlisku Prekážka v Liptovskom Hrádku

Dátum predloženia ŽoNFP: 30. 8. 2010

Názov opatrenia: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Vzýva č. 3/PRV/MAS 13

Zámer projektu: 
Zvýšenie kvality života obyvateľov Liptovského Hrádku zlepšením základných služieb - zmodernizovaním verejnosti voľne prístupného detského ihriska na sídlisku Prekážka. Projekt prispeje k rozvoju občianskej spolupatričnosti, susedských vzťahov a k upevneniu vzťahov občanov k svojmu mestu.  

Začiatok realizácie projektu: 6/2012
Ukončenie projektu: 6/2012

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 7. 6. 2012

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 14 808,98€
Spolufinancovanie obce vo výške: 611,82€

 | Archív